CARITAT CAP A LES LLENGÜES DE U O DOS PARLANTS

Per Ricart García Moya

En relació a les romániques, uns filólecs catalans mos parlen de "las lenguas embrionarias: bable o asturiano, aragonés, francoprovenzal, gascón, leonés; aranés, dialecto del occitano..." (El catalá de la A a la Z. Revisió de Josep Ruaix, Moia 1997, p. 113) En la llista encara apareix l'aranés com dialecte del occitá (¿no dien atres que del gascó?), quan ara no es dialecte ni llenguage embrionari, per la voluntat del Institut d'Estudis Catalans, que el ha pujat a categoria d'idioma. Respecte al francoprovenzal, no pareix que siga embrionari; pues va ser d'ell d'ahon ixqueren les poesies que en els sigles XII y XIII culturisaren les corts ibériques. Lo que no diuen res es del nostre idioma valenciá, encara que te lliteratura, gramátiques, el primer diccionari imprés d'una llengua peninsular, un Sigle d'Or, etc.

Per lo vist, tot tipo de llengua y dialecte te que mantindres, excepte u que vostés sospechen: el valenciá. La catalana Carme Junyent, de la Universitat de Barcelona, ha publicat l'ensay "Vida i mort de les llengües" (Barcelona, Ed. Ampuries) ahon defén llengües de Nigeria o d'isles del Pacífic. En California, per eixemple, troba un montó de llengües com el diegueño, parlat per 185 persones; el washo, per 100; el ajumawi, per 40; el luiseño, per 150; el miwok, per 30; maidu, 10; chasta costa, 25; en fi, per no extendre la llista, la cavilor de Junyent aplega dasta el "wappo", parlat per una persona (¿y en quí?).

Mos pareix mel que Junyent defenga els idiomes diegueño, luiseño y el que l'ixca dels morros del llobarro, pero esta dona que escriu sobre lo fartóns que son els expansionistes ("La colonisació ha segut un tipo de contacte que ha apostat per la desaparició de llengües". Junyent: Llengües. p. 100), está cega en tot lo que pasa en lo Reyne de Valencia, en l'imperialisme camuflat de progresisme que aufega tot lo que siga contrari al catalá en la llengua valenciana; idioma que sí está ferit de mort per gent com ella.

De totes formes, ella mos aclarix que lo que preten es defendre el catalá. Y fica d'eixemple l'integrisme chodio y el Estat hebreu, especialment les teories d'Eliécer Ben Yehuda (contrari al bilingüisme y partidari de l'inmersió en un idioma a soles), y que tot el dia es parle la llengua hebrea "dels més majors als més menuts, chiquetes y chicons, dones y homens, fadrins y fadrines, durant totes les hores del dia y la nit" (ib. p. 125) Esta gentola inmersora e integrista, de veritat, me dona tremolors. Tot es demanar llibertat, poder y protecció pera el catalá; mentres que al valenciá, ¡que se'l mengen el gosos!

INDICE

http://rgm.idiomavalencia.com