"HISTORIAS DEL IDIOMA VALENCIANO"
Ricart Garcia Moya

 Ricart Garcia Moya mos presenta en el capitul primer del seu llibre una magnifica i inacabable relacio de cites historiques (unes 270), que fan referencia a la llengua valenciana des del sigle XVI al XX. Dita relacio es el frut de molts anys d'investigacio sobre documents originals conservats en archius i biblioteques. Molt de treball, temps, dines, viages i sacrificis fets per l'autor per descobrir la vitat, traurela a la llum i dignificar la llengua valenciana. Totes les referencies d'este primer capitul, junt a atres mes del mateix llibre, (que fan mes de 300 cites) han aparegut en la mes recent obra "Cronologia Historica de la Llengua Valenciana" (T. Puerto/ J. I. Culla, 2007). Per circumstancies del desti (pareix ser de forma involuntaria), en dita obra no s'ha fet referencia a la font en aquelles cites presses del llibre "Historias del Idioma Valenciano" (R. Garcia Moya, 2003). Pensem que es de llei fer honor i reconeiximent a Ricart Garcia Moya, a la seua obra i a la seua, casi sempre desconeguda, magistral faena d'investigacio i defensa de l'idioma valencià.

CAPITUL I
EL NOM DE LA LLENGUA
punchar damunt les imagens pa vore el contingut

     

     

     

     


"HISTORIAS DEL IDIOMA VALENCIANO"
Ricart García Moya

24 x 17 cm. 373 pág.
ISBN: 84-932597-3-X
Imprenta Romeu, S.L.
C/ Santander, 3 - 46017 Valencia. Telf. 96 378 54 98

A disposición del público en:
"Librería París-Valencia"
C/ Pelayo, 7 - 46007 Valencia. Telf. 96 351 54 95 / 352 54 40
http://www.parisvalencia.com

 

http://rgm.idiomavalencia.com
 
 
TROBARUM
TROBARUM BUSCADOR DE DOCUMENTACION VALENCIANISTA
Buscador Interno

 
CÓMO CONSEGUIR UN CD GRATIS CON LOS ARTICULOS DE RICARDO GARCIA MOYA